Odpady


Vážení spoluobčané, 

v souvislosti s novou odpadovou legislativou, která je účinná od 1. 1. 2021 jsme byli nuceni vydat nové vyhlášky, týkající se likvidace odpadů vznikajících na území naše obci. Nová legislativa nám bohužel neumožňuje ponechat stávající režim zpoplatnění. Od 1. ledna 2022 zavádíme novou formu plateb za odpady a to formou obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci, nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Sazba poplatku je 800 Kč, děti do 15 let a osoby starší 70 let mají slevu 300 Kč. Poplatek zahrnuje náklady jednak na směsný komunální odpad, tak i na tříděný odpad, který není zdarma.

Celkové očekávané náklady na odpadové hospodářství za rok 2021 jsou ve výši 1,2 milionu korun. Příjmy, které tvoří poplatek za odpad vybraný od občanů a příspěvky od společnosti EKO-KOM jsou celkem 683 123 Kč. Obec na odpady v roce 2021 doplácela přes půl milionu korun. Náklady na odpadové hospodářství stále rostou a bude tomu i v následujících letech. Stejně jako v letošním roce budeme odpady financovat z rozpočtu i v příštím roce. Stanovený poplatek nám nepokryje očekávané náklady na příští rok. To, zda se v příštích letech bude poplatek opět zvyšovat, můžeme ovlivnit my občané, tím že budeme třídit a do nádob na směsný komunální odpad odkládat pouze to, co do nádob patří.

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový dopadový zákon zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 900 Kč v roce 2022, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Pokud budeme snižovat množství odpadů směřujících na skládku, pak budeme moci využívat tzv. třídící slevu. Třídící sleva je nastavena podle množství odpadů uložených na skládku za rok na obyvatele. V letošním roce je na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládku. V následujícím roce bude 190 kg/ obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Pokud překročíme limit, budeme platit standardní sazby, které určuje zákon. Do vyčerpání limitu bude poplatek za uložení 500 Kč/t. Sleva se uplatňuje na příslušný rok a nelze ji převádět do dalšího roku. Znamená to tedy, že poplatek za uložení SKO na skládce se bude každý rok zvyšovat a limit na občana se bude snižovat.

Děkuji Vám všem, kteří odpad třídíte.

Lucie Živná, starostka obce

PLNÁ VERZE NA WEBU OBCE SKUHROV

Více informací na stránkách obce Skuhrov